Funktsioonid

TähisNimetus
1Volikogu tegevus
2Valitsuse tegevus
3Rahvastiku arvestus
4Kommunaalmajandus
5Majandustegevus
6Keskkonnakaitse
7Planeerimis- ja ehitustegevus
8Tervishoid ja sotsiaalne kaitse
9Avaliku korra ja julgeoleku tagamine
10Haridus-, kultuuri-, sporditöö ja koostöö
11Valimiste, rahvahääletuse ja -küsitluste korraldamine
12Finantstegevus
13Personalitöö ja tööohutuse tagamine
14Teenistuskorraldus
 1-1 Vallavolikogu istungite protokollid ja õigusaktid
 1-4 Vallavolikogu alatiste komisjonide protokollid
 1-5 Vallavolikogu ajutiste komisjonide protokollid ja algmaterjalid
 1-7 Volikogu kirjavahetus
 1-8 Volikogu eestseisuse koosolekute protokollid
 2-1 Vallavalitsuse istungite protokollid ja õigusaktid
 2-3 Vallavalitsuse õigusaktide register
 2-6 Teenistusliku järelevalve dokumendid
 3-2 Rahvastikuregistri pidamise dokumendid Riiklik rahvastikuregister
 3-3 Perekonnaseisualased dokumendid
 3-4 Kodakondsus- ja migratsiooni dokumendid
 4-2 Munitsipaaliseerimise dokumendid
 4-3 Munitsipaalvara kasutamise dokumendid
 4-4 Muud munitsipaalvara valitsemine, kasutamine, käsutamine dokumendid
 5-2 Maa ostueesõigusega erastamine ja korteriomandi seadmise dokumendid
 5-3 Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise dokumendid
 5-4 Muud omandireformi toimingud
 6-3 Töötasu arvestamise dokumendid
 6-4 Inventeerimise dokumendid
 6-6 Aruandlus
 6-7 Kontrollimise tulemused
 6-8 Muud finantseerimise ja raamatupidamise arvestuse dokumendid
 7-1 Planeerimisdokumendid
 7-2 Ehitusdokumendid
 7-3 Ehitusjärelevalve dokumendid
 7-4 Muinsuskaitse dokumendid
 8-2 Tele- ja sideteenuste dokumendid
 9-1 Energeetika ja soojamajanduse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni dokumendid
 9-2 Teehoiu dokumendid
 9-3 Jäätmekäitluse, keskkonna- kaitse ja heakorra dokumendid
 9-4 Kalmistute dokumendid
 10-1 Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja haldamise dokumendid
 11-1 Tervishoiukorralduse dokumendid
 11-2 Veterinaaria alased dokumendid
 12-1 Sotsiaaltoetuste maksmise dokumendid
 12-2 Koduhoolduse dokumendid
 12-3 Eluasemeteenuste dokumendid
 12-4 Alaealistele eestkoste seadmise dokumendid
 12-5 Laste hoolekande dokumendid
 12-6 Muud eestkosteasutuste ja sotsiaalhoolekande ülesannetega seotud dokumendid
 12-7 Sotsiaalasutustega seotud dokumendid
 13-1 Haridusalased dokumendid
 14-1 Kultuuri, spordi ja noorsootöö dokumendid
 14-2 Külaseltside tegevus
 16-1 Avaliku korra, päästeteenistuse ja kodanikukaitse dokumendid
 17-2 Põllu- ja metsamajanduse dokumendid
 17-3 Maakasutuse dokumendid
 18-1 Väärteomenetluse dokumendid
 19-1 Koostöö dokumendid
 19-2 Välissuhted
 20-1 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise dokumendid
 20-2 Valla valimiskomisjoni (alaliselt tegutsev) dokumendid
 20-3 Rahvaküsitluse korraldamise dokumendid
 21-1 Käskkirjad
 21-2 Teenistujate ja töötajate kohta peetavad dokumendid
 21-3 Avaliku konkursi korraldamise ja ametnike atesteerimise dokumendid
 21-4 Korruptsioonivastase tegevuse dokumendid
 21-6 Töötervishoiu- ja tööohutuse dokumendid
 21-7 Sisekontrolli dokumendid
 21-8 Andmekogud ja andmekaitse dokumendid
 21-9 Suhtekorraldus ja avalikkuse informeerimine
 21-10 Muud personalitöö ja teenistuskorralduse dokumendid
 22-1 Saabunud ja väljasaadetud dokumentide register
 22-2 Vallakantselei teenustööde ja muud dokumendid
 22-3 Vallasekretäri notariaaltoimingute dokumendid
 22-6 Lepingud