Funktsioonid

TähisNimetus
1Vallavolikogu tegevus
2Vallavalitsuse tegevus
3Rahvastiku arvestus
4Munitsipaalvara valitsemine, kasutamine ja käsutamine
5Omandireformi teostamine
6Raamatupidamine
7Planeerimis- ja ehitusalane tegevus, muinsuskaitse
8Transport ja liikluskorraldus
10Elamumajandus
11Tervishoid
12Sotsiaalhoolekanne
13Haridus ja teadus
14Kultuur, sport ja noorsootöö
16Avalik kord, päästeteenistus ja kodanikukaitse
17Ettevõtlus, põllu- ja metsamajandus, maakasutus
18Välissuhted ja koostöö
19Valimise ja rahvaküsitluse korraldamine
20Ametiasutuse teenistuse korraldamine
PK-1Juhtimine (Peetri Kool)
PK-3Õppe- ja kasvatustöö korraldamine (Peetri Kool)
PK-6Järelevalve teostamine (Peetri Kool)
PK-7Personalitöö korraldamine (Peetri Kool)
3Valla rahvastiku arvestuse toimingud
5.1Õigusvastaselt võõrandatud maa ja vara tagastamine ning kompenseerimine
5.3Maa ostueesõigusega erastamine ja korteriomandi seadmine
6.1Raamatupidamine
9Kommunaalmajandus ja infrastruktuur
15Turism ja puhkemajandus
16Avalik kord, kohus, prokuratuur, päästeteenistus, politsei ja kodanikukaitse
17Ettevõtlus, põllumajandus ja metsamajandus, maakasutus
20.1Personalitöö
20.2Teenistuskorraldus
20.3Asjaajamine
PK-1.1Juhtimine (Peetri Kool)
PK-1.2Raamatupidamine (Peetri Kool)
PK-2.1Asjaajamine ja arhiivitöö korraldamine (Peetri Kool)
PK-2.3Infohaldus (Peetri Kool)
PK-3.1Õppe- ja kasvatustöö korraldamine (Peetri Kool)
PK-3.2Riiklike tasemetööde hoidmine (Peetri Kool)
PK-7.1Personali koolituse korraldamine (Peetri Kool)
PK-7.2Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine (Peetri Kool)
PKL-3Peetri Kooli lasteaed